I'm out of touch, i'm out of luck, I pick you up when you getting down... Ed Sheeran